Chép của Catherine de Hueck Doherty

Một Huấn-Lịnh Đơn-Sơ

Hãy tiến lên—ra di! Bán tất cả của cải của con. Và chính tay con cho người nghèo một cách trực tiếp. Vác Thánh Giá của Thầy (của tất cả) và theo Thầy... Đi đến người nghèo khó...trở nên nghèo khó...Trở nên một với tất cả...trở nên một với Thầy.

Nhỏ bé...luôn luôn nhỏ bé! Đơn-sơ...nghèo knó...ngây-thơ.

Rao giảng Tin Mừng với cuộc sống của con, một cách vô điều kiện, không nhượng bộ! Hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ là người dẫn đường cho con.

Thực hiện một cách phi-thường những việc tầm thường vì yêu mến Thầy.

Yêu thương...yêu thương...yêu thương, không bao giờ kể phí-tổn.

Đi vào các đường phố và ở đó với Thầy. Cầu nguyện...ăn chay...luôn luôn cầu nguyện...ăn chay.

Con nên sống ẩn-dật. Hãy trở nên một ánh sáng chỉ đường cho anh chị em con. Hãy mạnh dạn đến tận đáy lòng của anh chị em con. Thầy sẽ ở với con.

Luôn luôn cầu nguyện. Thầy sẽ là chốn nghỉ-ngơi của con.

Tải xuống


Madonna House Publications
publications@madonnahouse.org
2888 Dafoe Rd
RR 2
Combermere ON   K0J 1L0
Canada

Read more in English at: www.catherinedoherty.org and www.madonnahouse.org