Ang Writings ng Catherine de Hueck Doherty

Ang Maliit Batas

Magsibangon Kayo — Magsihayo! Ang tanang ari-aria'y ipagbili ... Tahasan at buong kaloobang ibahagi ito sa mga mahihirap. Pasanin ninyo ang aking krus (ang kanilang krus) at sumunod kayo lagi sa Akin — tungo sa mga dukhâ — sa pagiging dukhâ — sa pakiki-isa sa kanila — pakiki-isa sa akin.

Musmos — maging musmos kayong lagi — payak — mahirap — pawang mga bata.

Ipahayag ninyo ang Mabuting Balita sa pamamagitan ng inyong buhay — nang walang pasubali, walang labis, walang kulang — pakinggan ninyo ang Espiritu — Pangungunahan Niya kayo.

Tupdin ninyo ng buong husay ang maliliit na bagay alang-alang sa pag-ibig sa Akin.

Magmahal — magmahal — magmahal kayo ng di inaalintana ang halaga.

Pumaroon kayo sa pamilihan at manatili sa Akin — dumalangin — mag-ayuno — dumalangin lagi — mag-ayuno.

Manatili kayong di hayag — maging tanglaw kayo para sa landas ng inyong kapwa. Walang takot kayong tumungo sa kalaliman ng puso ng mga tao — ako ay sasainyo tuwina.

Dumalangin kayong lagi. AKO'Y MAGIGING INYONG HIMLAYAN.

Download

Panalangin sa Mahal na Birhen ng Kombermeyr

Mahal na Birhen ng KombermeyrO Maria, marubdob ang hangarin mong makitang si Hesus ay minamahal. Yamang ako'y iyong sinta, iniluluhog ko sa iyo itong kahilingan ko: Makamtan ko nawâ ang isang dakila at taos-pusong pag-ibig kay Kristo Hesus. Ang lahat ng naisin mo'y ipinagkakaloob sa iyo ng iyong Anak; kayâ idalangin mo sana na kailanma'y di mawaglit sa akin ang biyaya ng Diyos, bagkus nawa'y araw-araw ay lumagô ako sa kabanalan at kaganapan, nawa'y matupad ko ng buong katapatan at kagitingan ang dakilang pagtawag sa buhay na kaloob sa akin ng Anak mong Diyos. Alang-alang sa hapis na natamo mo sa Kalbaryo habang minamasdan mo si Hesus na mamatay sa Krus, pagkalooban mo ako ng isang banal na kamatayan, upang sa pagmamahal kay Hesus at sa iyo, aking Ina, habang nasa luba, ay makabahagi ako sa iyong kaligayahan sa pagmamahal at pagpupuri sa Ama, Anak at Espiritu Santo, sa langit, magpasawalang hanggan. Amen.

O Mahal na Birhen ng Kombermeyr, ipanalangin mo kami.

Imprimatur: … J.R. Windle, Bishop ng Pembroke

Download


Madonna House Publications
publications@madonnahouse.org
2888 Dafoe Rd
RR 2
Combermere ON   K0J 1L0
Canada

Read more in English at: www.catherinedoherty.org and www.madonnahouse.org